For noen dager siden stilte Demensforeningen noen gode spørsmål gjennom Fredriksstad Blad. Disse spørsmålene var rettet til politisk sak om endring i sykehjemsstrukturen ved planlagt åpning av nye plasser ved Østsiden sykehjem.

Alle bør vi ha stor respekt for interesseorganisasjoner innenfor Helse og velferd, og her har Demensforeningen vært en viktig stemme. Takk for deres henvendelse. Her er svar på de konkrete spørsmålene.

■ Hva mange er på venteliste for sykehjemsplass pr. dags dato?

Tildelingskontoret melder at det i uke 5 er 27 som venter på langtidsplass i sykehjem. 22 av disse bor midlertidig på korttidsplass og fem venter i hjemmet.

■ Hvor mange opptar korttidsplasser i sykehjem som er beregnet på andre?

22 venter nå i korttidsplass.

■ Hvilke av disse brukerne vil kunne nyttiggjøre seg en omsorgsbolig istedenfor sykehjemsplass?

Når vi nå velger å tildele omsorgsboliger med styrket bemanning for søkere til heldøgns omsorgsplass er disse tiltenkt brukere som kan få et forsvarlig godt tilbud ved en slik løsning. Blant kommunens sykehjemsbeboere er det en del beboere som vil kunne dra nytte av et slikt tilbud, under forutsetning av at omsorgsboligen gir nødvendig oppfølging og trygghet. Vi ser i dag at mange brukere fungerer betydelig bedre etter at de kommer inn på sykehjem, når de opplever trygghet med tilstedeværende bemanning. Mange av disse er ikke i behov av grunnbemanningen som er i våre sykehjem. Trygghet er sentralt, og dette vil det legges godt til rette for i bemannede omsorgsboliger. Det er selvfølgelig nødvendig at det er en nøye utvelgelse av hvem som kan nyttiggjøre seg en bemannet omsorgsboligløsning. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at personer med demenssykdom skal ha døgntilbud i omsorgsboliger.

■ Hvordan skal kommunen oppbemanne omsorgsboligene dag og kveld?

Dette jobbes det med i disse dager. Uten å kunne forskuttere dette helt eksakt nå, kan det se ut til at vi på 24 omsorgsboliger vil ha en stedlig dagbemanning med tre personer og kveldsbemanning med to personer.

■ Hvordan skal hjemmetjenesten styrkes?

Hjemmesykepleien vil styrkes med bemanning på natt. Nattpatruljen vil styrkes med en nattevakt per natt. I tillegg er det lagt opp til å øke tilbudet ved kommunens dagsenter.

Arbeiderpartiet håper vi kan fortsette å være i god dialog med Demensforeningen.

 

Les også

Fredrikstad Frp vil ikke legge ned sykehjemsplasser

 

 

Les også

Ap tilbakeviser eldrekritikk: Færre sykehjem, men flere heldøgns omsorgsplasser