Gå til sidens hovedinnhold

Apenes Matri (Ap) svarer Sekkelsten (H): Det er billigere for hver enkelt å betale skatten sin enn å betale for private tjenester

Artikkelen er over 2 år gammel

Helene S. Apenes Matri svarer Arne Sekkelsten som mente at flertallpartiene ikke evner å tenke nytt: – Det er direkte feil å beskylde samarbeidspartiene for ikke å være modig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det var med interesse jeg leste Arne Sekkelsten fra Høyre sitt innlegg i debatten om Fredrikstad kommunes helsepolitikk. Her skriver han blant annet at han «savner offensiv nytenkning om helse fra flertallspolitikerne», hvorpå fokuset er at det her må gjøres noen nye grep innen helse- og velferdssektoren i Fredrikstad kommune. Misforstå meg rett, Sekkelsten, jeg er ikke uenig i at omstilling må gjøres og grep må tas, og de grepene vi ønsker å ta er tydelig skissert i samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista og i budsjett og handlingsplan.

Før man angriper opposisjonen for ikke å være nytenkende, så bør man lese seg opp på planen til den man angriper. Å beskylde samarbeidspartiene for ikke å være modig er nemlig direkte feil. Vi tør å tenke nytt, vi ser etter gode løsninger og stiller konstruktive spørsmål. Det viser vi både gjennom vårt vedtak fra saksframlegget til budsjettet til helse- og velferdsutvalget 11. desember 2019 og vedtatt budsjett og handlingsplan i bystyret 05. desember 2019. Her ble det vedtatt at det blant annet vil være fokus på flere av følgende utviklingsområder:

Vi ønsker å intensivere en dreining av tjenesteområder i retning av mer hjemmebaserte tjenester og ambulante tjenester; dagtilbud og friskliv og mestring. Det var en av grunnene til at samarbeidspartiene styrket hjemmesykepleien i sitt budsjett. En slik tenkning vil også gi sykehjemsplass til dem som trenger det mest. Pasienter som kan fungere hjemme, i tilrettelagte velferdsbygg eller i bemannede omsorgsboliger med tilrettelagt hjelp, frigir plassene ved sykehjemmet til de som virkelig trenger det.

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene er enige om at det må jobbes for at eldreboliger som for eksempel Holmen II-konseptet skal ha kafe/restaurant og eller andre servicetilbud.

Plan for helse- og velferdsbygg skal prioriteres og legges frem for helse- og velferdsutvalget i 2020. Gjennom planen vil vi få en faglig forankret og god oversikt over hva vi har av botilbud i hele helse- og velferdsseksjonen. Det vil gi et godt grunnlag for å forstå behovene vår nå og i fremtiden. Gode politiske avgjørelser kommer i nært samarbeid med fagkunnskap. Det er også svært viktig å huske på at helse og velferdsseksjonen ikke kun består av eldre. Den favner et bredt spekter av forskjellige mennesker, og vi må evne å få med oss alle i våre planer for å sikre god kvalitet på alle helsetjenestene våre. Det er derfor det er viktig å se helhetlig på alt vi gjør i denne seksjonen.

Vi skal også videreutvikle helsevakt og trygghetspatrulje, i samarbeid med andre kommuner. Høyre etterlyser samarbeid med Sarpsborg kommune. I dette prosjektet samarbeider vi ikke bare med Sarpsborg, men også andre kommuner. Det er ikke utenkelig å samarbeide med Sarpsborg om et sykehjem, men samarbeidspartiene vil være ytterst forsiktig med å sende eldre mennesker bosatt i Fredrikstad på sykehjem i Sarpsborg på sine eldre dager og visa vers. Det forsøker vi i så stor grad det går å unngå allerede i dag. Skal vi i fremtiden eventuelt inngå en slik avtale må det gjøres i tett dialog med ansatte, brukerorganisasjoner og andre med kompetanse på område.

Samarbeidspartiene er opptatt av at våre vedtak og planer både må angå de som mottar helse- og velferdstjenester i dag, framtidige tjenestemottakere, pårørende, frivillige og hele Fredrikstad-samfunnet. Vi skylder innbyggerne våre å sikre at fremtidens helsetjenester evner å ta vare på de som trenger det – et ansvar vi tar på alvor. Derfor mener vi at det vi bestemmer oss for å satse på bør være godt gjennomtenkt, faglig forankret gjerne i samarbeid med brukeren av tjenesten og deres pårørende.

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene er enige om at det må jobbes for at eldreboliger som for eksempel Holmen II-konseptet skal ha kafe/restaurant og eller andre servicetilbud. Holmen-konseptet er en suksess, og det var på bakgrunn av dette Helse- og velferdsutvalget fattet å gi rådmannen fullmakt til å disponere 300.000 kroner til finansiering av en tilbyderkonferanse av et «Holmen II-konsept». Saken ble fremmet av daværende utvalgsleder Arne Øren 15. mai 2019. Det for å sikre en finansiering av tilbyderkonferansen og første oppfølgingsfase av prosjektet. Dette er gjennomført og samarbeidspartiene er klare for å gå videre i prosessen. Og som et tilsvar til Sekkelstens bekymring; det er absolutt ikke noe i veien for at man kan inngå i flere slike samarbeid. Det er her på sin plass og opplyse om at vi i Fredrikstad kommune i tillegg har en utbyggeravtale, det betyr at vi kan være i dialog med eventuell utbygger i Fredrikstad kommune, om å tilrettelegge leiligheter til mennesker med ekstra behov.

I en krevende økonomisk hverdag for kommunen mener vi at det er muligheter til å effektivisere helsebyråkratiet samtidig som vi evner å gi dem som mottar tjenester et bedre tilbud og gi ansatte en meningsfylt arbeidssituasjon.

Privatiseringsbehovet til høyresiden må kommenteres. Man kan selvfølgelig være uenig i at kommunen skal drive offentlig helse- og omsorgstjenester for sine innbyggere, og heller fokusere på private tjenester hvor det til slutt ikke er sykdomsbildet ditt som avgjør om du får hjelp, men om du har råd til å betale for hjelpen eller ikke. Der er vi klinkende uenig med Høyre. Vi vet at det er billigere for hvert enkelt individ å betale skatten sin, enn at hvert individ må betale for private tjenester. Det er kanskje et av de viktigste argumentene til hvorfor samarbeidspartiene så tydelig mener at helse- og velferdstjenester primært bør drives av det offentlige.

Men en svært vesentlig satsing, og et godt bidrag til den offentlige helsetjenesten er frivilligheten og ideelle organisasjoner! En slik innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. Det er viktig å ha et godt samarbeid med frivilligheten. Vi ønsker at vår politikk skal sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet. At vi lever lenger og stadig blir eldre fører med seg store utfordringer og angår oss alle. Isteden for å bruke tid på å snakke ned Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartiers synspunkter, slår jeg heller et slag for at vi bør etterstrebe å stå sammen om de utfordringene som møter oss nå og i fremtiden. De utfordringene gir oss nemlig rom og mulighet til å tenke nytt, slik Sekkelsten etterlyser.

Jeg mener at dette krever kloke hoder som tør å stå sammen om å skape det beste for Fredrikstad-samfunnet i en tid som krever samhandling og samråd. Vi representerer noe større enn oss selv, og som helsepolitikere representerer vi folks ve og vel. Derfor er ikke Fredrikstad Arbeiderparti ukjent for å lytte til og vurdere forslag som kommer fra Fredrikstad Høyre – snarere tvert imot. Vi er interesserte i alle forslag som tar oss i den retningen vi mener er riktig for helse- og velferdssektoren i Fredrikstad kommune.

Til slutt deler jeg noen tanker vi helsepolitikere nå oftere og oftere reflekterer over:

Som nevnt vet vi at det i årene som kommer også vil bli flere eldre i vår kommune. Dette medfører utfordringer, men også muligheter. At folk stadig lever lengre er bra og en villet politikk, men det skaper også utfordringer med tanke på opprettholdelse av velferdsstaten, og at vi må få mer ut av de ressursene vi har til rådighet. Tjenestene våre må organiseres på andre måter slik at vi sikrer samme kvalitet, men gjennom andre former for organisering. Flertallspartiene vil at vi skal være i forkant av denne utviklingen. Vi skal derfor videreføre partiets innsats for god helse og velferdstjenester der nye løsninger tas i bruk, samtidig som vi satser på å være ledende på utvikling og bruk av ny velferdsteknologi.

I en krevende økonomisk hverdag for kommunen mener vi at det er muligheter til å effektivisere helsebyråkratiet samtidig som vi evner å gi dem som mottar tjenester et bedre tilbud og gi ansatte en meningsfylt arbeidssituasjon. Et av tiltakene for å få til det, er å innføre tillitsreform som arbeidsmetode. Tillitsbasert styring står i direkte motsetning til mål- og resultatstyring. I tillitsbasert ledelse sørger man for at medarbeiderne forstår målet man jobber etter og hvilke prioriteringer man har i et arbeidsforhold forankret i tillit og egenansvar. Så stoler man på at dyktige ansatte finner den beste måten å løse oppgavene på, og Arbeiderpartiet vil at Fredrikstad skal fortsette å være en foregangskommune på dette området. Skal vi lykkes med en tillitsreform, må det skje i nær tilknytning til trepartssamarbeidet.

For Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista er det viktig at alle har like muligheter. Vi vil at Fredrikstad fortsatt skal være en trygg og god by å leve i, og da må også økonomiske forskjeller reduseres, fattigdom bekjempes og ensomhet forebygges. Vi har respekt for at Høyre mener at privatisering er løsningen, men det er ikke en løsning vi stiller oss bak – vi tror på en sterk offentlig helsetjeneste.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.