Fredrikstad har utfordringer når det gjelder ulikhet i helsetilstand og levekår. Forskjellen viser seg blant annet i gjennomsnittlig forventet levealder mellom ulike geografiske områder. Dårlig helse rammer ikke bare den enkelte, men ofte hele familien. Det er et sentralt mål for Fredrikstad Arbeiderparti å utjevne helseforskjellene i kommunen.

Samhandlingsreformen gir kommunen et større ansvar for helsetjenestetilbudet. Vi vil i samarbeid med frivillige organisasjoner utvikle et bedre folkehelsetilbud til byens befolkning.

Vi trenger bedre tverrfaglig arbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og et helhetlig forebyggende arbeid knyttet til livsstilssykdommer, rus og psykisk helse.

Mange mennesker vil i løpet av et liv oppleve å bli psykisk syke. Mange psykiske lidelser kan forebygges, andre kan med tidlig behandling få̊ rask helbredelse. Forebygging av psykiske problemer skjer gjennom gode fellesarenaer og gode helsetjenester som fanger opp dem som sliter. Vi vil bygge ut helsestasjoner og skolehelsetjenesten, drive utstrakt oppsøkende arbeid, og bygge opp lavterskeltilbud for psykisk helsevern. Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Når vi også vet at de fleste diagnosene oppstår før voksen alder og at tidlig hjelp og forebygging har stor helseeffekt, er det viktig at skolehelsetjenesten styrkes.

I en krevende økonomisk hverdag for kommunen mener vi det er muligheter til å effektivisere helsebyråkratiet samtidig som vi gir dem som mottar tjenester et bedre tilbud og ansatte en meningsfylt arbeidssituasjon. Et av tiltakene for å få til det, er å innføre tillitsreform som arbeidsmetode. Tillitsbasert styring står i direkte motsetning til mål- og resultatstyring. I tillitsbasert ledelse sørger man for at medarbeiderne forstår målet man jobber etter og hvilke prioriteringer man har.

Så stoler man på at dyktige ansatte finner den beste måten å løse oppgavene på. Arbeiderpartiet vil at Fredrikstad skal være en foregangskommune på dette området. Skal vi lykkes med en tillitsreform, må det skje i nær tilknytning til trepartssamarbeidet. For oss er det viktig at alle har like muligheter. Vi vil at Fredrikstad fortsatt skal være en trygg og god by å leve i, og da må også økonomiske forskjeller reduseres, fattigdom bekjempes og ensomhet forebygges.

Vi vet at det i årene som kommer vil bli flere eldre i vår kommune. Dette medfører utfordringer, men også muligheter. Arbeiderpartiet vil at vi skal være i forkant i denne utviklingen. Vi skal videreføre partiets innsats for god eldreomsorg der nye løsninger tas i bruk, samtidig som vi satser på å være ledende på utvikling og bruk av ny velferdsteknologi.

Dette gjør vi fordi vi vil at folka som bor i Fredrikstad skal kunne leve gode liv!