Valgkampen er i gang. Taktikken for noen partier er å spre forvirrende informasjon om hva andre partier mener. For meg handler det alltid om å fremme egen politikk, det er derfor på sin plass å belyse hva Arbeiderpartiet sier om heldøgns omsorgsplasser. Vi i Fredrikstad Arbeiderparti fronter dette med stolthet.

Fredrikstad er en kommune i sterk vekst. Vårt samfunn vil framover bli preget av at vi blir flere eldre. Det vil også etter hvert vil bli en sterk vekst blant de eldste eldre. På nasjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer fram mot 2040. Dette betyr at vi må tåle å se fremtiden i et annet lys, hvordan kan vi i Fredrikstad fortsatt gi gode tjenester til rett sted og tid. Tjenester som kjennes riktig for deg og dine pårørende.

Vi vil fortsatt spørre «hva er viktig for deg?» Det betyr at vi må møte bosituasjonen med respekt for den enkelte og vi må tørre å tenke på tvers av satte mønstre. Fredrikstad Arbeiderparti mener at de grepene vi tar nå er med på å utvikle gode og bærekraftige løsninger for fremtiden.

Arbeiderpartiet mener at vi må ha tiltak for økt kompetanse og kapasitet i tjenesten.

Det skal været trygt å bli gammel i Fredrikstad. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset dagens og morgendagens eldre, der stadig flere ønsker å kunne bo trygt hjemme. Vi øker andelen omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Sykehjemsplassene vi har holder seg omtrent på dagens nivå. Når vi tilpasser tjenesten slik, får vi en mer fleksibel bruk av helsepersonell.

Det er ikke fordi man mener at de eldre skal ha et dårligere tilbud, selvfølgelig er det ikke det. Å ta vare på våre eldste er en av våre viktigste samfunnsoppgaver. Det blir enda viktigere i fremtiden, nettopp fordi kommunen må kunne håndtere å ha boende langt flere eldre mennesker enn nå.

Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden. Hvis vi faktisk mener at fremtiden må forberedes, så betyr det helt konkret for Fredrikstad at sju færre sykehjemsplasser erstattes med 24 omsorgsboliger med heldøgns bemanning og samlet sett gir det en økning på 17 heldøgns omsorgsplasser. Samtidig vil åpningstidene for dagsenter for eldre og dagopphold for personer med demens utvides. Dette er noe helt annet enn at Arbeiderpartiet legger ned sykehjem.

Vi gjør ikke det, Fredrikstad Arbeiderparti vet at det i fremtiden vil være helt nødvendig å tenke samarbeid på tvers av tjenestene i helse og velferd. Mange problemstillinger som følger av endringene i befolkningssammensetning vil bli ivaretatt i plan for heldøgns omsorg.

Les også

Demensforeningen protester: Vil kutte sykehjemsplasser før andre tilbud er på plass

Arbeiderpartiet mener at vi må ha tiltak for økt kompetanse og kapasitet i tjenesten. I tillegg må nye løsninger og arbeidsformer i den kommunale helsetjenesten utprøves. Vi må være nysgjerrige på hvordan vi best løser de tjenestene Fredrikstad kommune er satt til for det beste for innbyggerne.

Det vil si at plan for heldøgns omsorg omhandler kapasitet og hensiktsmessig fordeling mellom ulike botilbud. Vi er nødt til å tenke hvordan vi best mulig disponere økonomien vår. Vi må bruke hver krone riktig, slik at alle mennesker i alle aldre får den tjenesten som gir best helsegevinst for den enkelte.

Arbeiderpartiet mener at når vi åpner opp for å tenke nytt, så kan det legge til rette for nye boformer, med brukervennlige og fleksible løsninger. Kanskje også lokalisert med helt andre synergier enn vi tidligere har sett og tenkt. Hva med studenter, barnehage og gamle sammen? Kanskje kunne det, i tillegg til å dekke bobehovet, også forebygge ensomhet både hos den unge og den gamle.

Generasjoner som i enda større grad møtes på tvers i fremtidens Fredrikstad. Det er politikk for folket, og det er målet for Fredrikstad Arbeiderparti.