Høyresiden, denne gang ved KrFs gruppeleder i Fredrikstad, Lino Lubiana, forsøker å fremstille Fredrikstad Arbeiderparti som negative til den gode innsatsen de private barnehagene gjør for barna våre i Fredrikstad. Det er selvsagt ikke riktig.

Det er bare å ta en gjennomgang av hva undertegnede har uttalt i både oppvekstutvalg, bystyre og formannskap de siste to årene så burde det gå klart fram at Arbeiderpartiet ser på den jobben som gjøres av de private som både viktig og god.

Denne gang rettes skytset mot saken som samarbeidspartiene i oppvekstutvalget bestilte før jul om en oversikt over kommunens økonomiske risikovurdering av private barnehager.

Det er vår plikt å sørge for at vi har så god kontroll som mulig over hvordan offentlige tilskudd (fellesskapets penger) og foreldrebetalingen brukes. Disse midlene skal komme barna til gode.

Debattene i høst hadde sitt utspring i at en privat barnehage i Fredrikstad fikk krav om tilbakebetaling på over fire millioner kroner etter brudd på barnehageloven. Dette etter tilsyn og vedtak fra fylkesmannen (nå: statsforvalteren). Vi snakker her blant annet om skyhøye styrehonorar samt tilbakebetaling når det gjaldt bruk av biler og ferieleilighet.

Dette er ikke småpenger. Saken er i skrivende stund ikke endelig avklart, og jeg tar selvsagt forbehold om utfallet. I alle tilfeller viser det at kommunen neppe hadde den oversikt oppvekstutvalget ønsker den skal ha.

Det var en god sak utvalget fikk fra administrasjonen på bordet nå i april. Utvalgets flertall, representert ved Ap, MDG, Rødt og SV, støttet mitt forslag til forbedring, som lød:

«Kommunedirektøren foretar en frivillig kartlegging av alle private barnehager i Fredrikstad med relevant informasjon som kan benyttes i en helhetsvurdering i kommunens risikovurdering».

Dette er endringen fra dagens ordning. Vi tror en slik frivillig kartlegging ønskes velkommen av den store andelen private barnehager Fredrikstad har. Ressursbruken bør også kunne holdes på et forsvarlig nivå gjennom at endringer meldes inn. Her er jeg helt sikker på at man i fellesskap finner fram til gode ordninger.

Som jeg skrev i begrunnelsen bør også barnehagene inviteres inn til dialog om hva kartleggingen konkret bør inneholde. Utvalget har pekt på styrehonorarer, ferieleiligheter og salg av eiendom som relevante risikofaktorer. Hvis man har fulgt nasjonal debatt de siste åra, har man sikkert fått med seg at sistnevnte punkt er relevant.

Vi applauderer det nasjonale tilsynet som er vedtatt opprettet. Fram til det er på plass er det fortsatt kommunens ansvar å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Det tar vi på alvor.