Arbeiderpartiet mener forslaget til ny plan «Leve mitt liv» er et godt utgangspunkt for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad skal få et bedre liv. Funksjonshemmede fortjener å løftes og Arbeiderpartiet vil medvirke til dette. Derfor mener vi at det er nødvendig at planforslaget utvikles videre med konkrete punkter gjennom handlingsplaner i de forskjellige virksomhetene til tjenester til funksjonshemmede.

Vårt utgangspunkt er at det fortsatt må jobbes med like muligheter til deltagelse og tilgjengelighet for alle i det norske samfunnet. I et demokrati er det avgjørende at alle grupper i samfunnet deltar. For Arbeiderpartiet er det sentralt at alle mennesker er ulike, men at alle har samme verdi. Derfor vil vi føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.

Vi ønsker at Fredrikstad skal være i front på likestilling og føre en politikk som styrker funksjonshemmedes rettigheter og muligheter.

Derfor vil vi at FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av offentlig sektor og være en overordnet føring. Dette vil tydeliggjøre funksjonshemmedes rettigheter og styrke likestillingsperspektivet.

Konkret vil Arbeiderpartiet:

■ Ha et universelt utformet og tilgjengelig samfunn slik at alle kan delta.

■ At Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være et viktig verktøy for deltagelse og likestilling i samfunnet.

■ Ha et arbeidsliv som er trygt og rettferdig. Folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere funksjonshemmede.

■ Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid, som gradert uføretrygd og lønnstilskudd.

■ Sørge for at barn med funksjonsnedsettelser får den oppfølging og tilrettelegging de har behov for.

Arbeiderpartiet er glade for at vi når får en samlet plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den vil hjelpe oss til å nå målet om at ingen skal oppleve å stå utenfor fellesskapet.

Les også

Fredrikstad har ingen plan for å sikre likestilling