Oslofjorden er «døende», det er alle politikere i Viken fylkesting enig om. Det er dårlig vannkvalitet og svake levekår for livet under vann. Alle er enige i at det må settes inn tiltak, og at det må skje nå, ikke senere.

Der stopper dessverre enigheten.

For Høyre holder det ikke å være med på festtalen, vi handler! I vårt budsjettforslag setter vi av 127 millioner over de neste fire årene. For oss er det helt avgjørende at tiltak iverksettes så snart som mulig. Vi er mange som bor langs fjorden, og den har en enorm verdi som rekreasjonsområde, til glede for store og små.

Mange mennesker har også sin næringsvirksomhet knyttet til fjorden. Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig, og det vil føre til store konsekvenser dersom vi ikke gjør en innsats for å stoppe utslippene.

Høyre vil at arbeidet med å få renere hav, fjord og strand intensiveres gjennom aktiv oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden. Dette arbeidet må skje sammen med Oslofjordens friluftsråd, kommunene og frivillige organisasjoner.

For å få til dette må fylkeskommunen bygge et tett og godt samarbeid mellom kommunene og frivilligheten. Det setter vi av midler til. Vi ønsker også å legge forholdene til rette slik at for eksempel lokale dykkerforeninger kan bidra med bunnrensing langs fjorden. Vi vil at barnehager og skoler fortsatt skal bidra med strandrydding, og heier på alle andre gode krefter som jobber for fjorden.

Høyre mener Viken er i en god posisjon til å ta en lederrolle i arbeidet med å redde fjorden, og vi vil vise vei gjennom et initiativ for å styrke samarbeidet på tvers av kommune- og fylkesgrensene rundt Oslofjorden. Det må på alle nivåer iverksettes tiltak for å få slutt på forurensende utslipp ut i fjorden.

Derfor vil vi også engasjere næringslivet og kompetansemiljøene i Viken. Vi mener det må dras veksler på disse miljøene, slik at det blir satt i gang målrettet arbeid for å initiere stimulere og engasjere til bruk av ny teknologi, forskning og nye metoder for å stanse utslipp i fjorden.

Skal vi få til dette, så må det settes av penger, og det gjør Høyre i vårt budsjettforslag.

Det er synd at flertallet i fylkestinget, med AP, SP, SV, R og MDG, ikke støtter forslaget om å sette av langt mer midler enn det fylkesrådet har foreslått. Oslofjorden tåler ikke at man venter på at andre skal ta regningen, og det vi risikerer å miste er for viktig til å akseptere at ingenting blir gjort.

Høyre vil ha handling, ikke festtaler!