Fisken inneholder forurensninger som kan gi økt risiko for helseskader hvis du spiser den, heter det i advarselen.

Det er funnet for høye verdier av perfluoroktylsulfonat (PFOS) i fisk som er undersøkt.

Ifølge Mattilsynet er hovedårsaken til PFOS-forurensingen i Vansjø trolig bruk av brannslokkingsskum fra 1970-tallet og frem til 2007.

Stoffet skal fortsatt ligge i grunnen flere steder og lekker til grunnvann og bekker, og videre til Vansjø.

Det er allerede utført arbeid for å hindre at slik forurensing lekker ut fra brannslokkingsområdet ved Rygge, heter det i advarselen.