Vårens vakreste eventyr for alle med hjerte for samferdselspolitikk er rulleringen av Nasjonal Transportplan (NTP). For oss i Østfold ble det dessverre heller trist lesing. Nå må vi sammen mobilisere for å holde Intercity-prosjektet på sporet og sikre utbygging til Fredrikstad og videre til Halden. Vi er opptatt av å få til bedre frekvens, punktlighet og forutsigbarhet for de reisende, og øke forutsigbarheten for godstransporten på Østfoldbanen. Mange utviklingsprosjekter i byene har stått på vent for lenge, og en avklaring rundt Intercity vil tilrettelegge for videre vekst i regionen.

Sammen representerer vi bedriftene, arbeidstakere og kommunene langs Østfoldbanen. Vår tilbakemelding er klar. Det er ikke akseptabelt å stoppe Intercity-utbyggingen sør for Moss. Og vår forventning til stortingspolitikerne er like klar: Sørg for at utbygging til Fredrikstad med tilhørende midler kommer med i Stortingets behandling av NTP nå. Det er også viktig for å sikre to tog i timen til Sarpsborg.

Vi mener Fredrikstad må innlemmes som en del av Indre Intercity. Å føre prosjektet hit er helt avgjørende for et bedre tilbud for alle reisende i Nedre Glomma-regionen.

Østfold og spesielt Nedre Glomma er en region i vekst. Da er vi helt avhengige av å få til gode kollektivløsninger for å ta unna trafikkveksten som kommer i årene fremover. Jernbaneutbygging er en viktig del av nøkkelen her.

Med Intercity får bedriftene i regionen mulighet til å tiltrekke seg arbeidskraft fra et større område. Arbeidstakere bosatt langs jernbanen får på sin side mulighet til å søke jobber i et større område, og forkortet reisetid gjør jernbanen konkurransedyktig også for forretningsreiser mellom byene. Sagt på en annen måte, så binder Intercity bo- og arbeidsmarkedet i regionen tettere sammen. Det er en vinn-vinn-situasjon for oss alle sammen.

Når man leser om Intercity i Østfold, så er kostnadsoverskridelser et ord som ofte går igjen. Og ja, la det ikke være noe tvil om det. Kostnadene er for høye og må reduseres. Men vi reduserer ikke kostnadene på smartest mulig måte ved å bare bygge mindre jernbane. Vi bør heller stille spørsmålet hvordan kan vi bygge tilstrekkelig kapasitet og planlegge tiltakene for å oppnå nødvendig samfunnsplanlegging.

Intercity-utbyggingen i Østfold står nå i fare for å spore av. Det vil i så fall ha en kostnad også for vårt samarbeid med Gøteborg-regionen og København. En tettere sammenknytning med våre naboland og Europa vil tjene hele landet. Østfold er veien til Europa og porten til Norge, grensekryssende jernbane for gods er avgjørende for Norges konkurransekraft. Det håper vi flertallet på Stortinget nå retter opp i ved behandlingen av NTP! Det forventer bedriftene, arbeidstakerne og innbyggerne i Østfold-regionen.