Vi har et godt utgangspunkt i Norge, og vi er et av verdens mest likestilte land. Samtidig vet vi at vi ikke er i mål. Høyre vil at likestillingspolitikken skal bidra til å skape like muligheter for alle, uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. Et mer likestilt samfunn gir større frihet og flere muligheter for alle. Likestilling er først og fremst et mål i seg selv, men er også et virkemiddel for å oppnå andre samfunnsmål, for eksempel deltakelse i arbeidslivet. Likestilling bidrar til å styrke samfunnets bærekraft.

Det er fortsatt utfordringer med diskriminering og manglende likestilling i arbeidslivet. For eksempel tjener kvinner i gjennomsnitt 88 prosent av menns lønn, og kun 23 prosent av toppledere er kvinner. Lik lønn for likt arbeid er en viktig målsetting for likestillingspolitikken. En viktig årsak til at det fortsatt er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er at kvinner oftere velger lavt betalte yrker, mens menn velger yrker med høyere lønn.

Utdanningsvalgene er fortsatt kjønnsdelt. Vi må sørge for å legge til rette for at begge kjønn er representert i alle yrker. Det er viktig for å reduserer lønnsforskjeller, få gode rollemodeller og øke rekrutteringen. Menn og kvinner har ulike kvaliteter og de utfyller hverandre på en god måte. Ulikheter som kommer barna i barnehagen og de eldre på sykehjemmet til gode. Derfor trenger vi flere menn i yrker innenfor oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren. Her skal de jobbe med barn og unge, pasienter og brukere av begge kjønn.

Rekruttering til flere av fagutdanningene er nesten ensidig dominert av ett kjønn. Gutter dominerer på bygg og anlegg, mens jentene er i stort flertall på helsefag. Regjeringen vil fremme en strategi for å bidra til et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked, og styrke innsatsen for å få bedre kjønnsbalanse i ungdommens utdannelsesvalg. Vi mener det vil bidra til et mer likestilt arbeidsliv.

Selv har jeg brukt mye energi både i politikken og innad i Forsvaret for at det skulle bli verneplikt også for jentene. Den kampen ble kronet med seier og i dag ser vi en økende kvinneandel som gjør sin plikt for landet. Og de bidrar med så mange kvaliteter som tidligere var en mangelvare. Det norske forsvaret har blitt bedre med jentene om bord!

I dag er loven krystallklar. Lik lønn for likt arbeid! Det verken kan eller skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn eller andre grunnlag ved lønnsfastsettelse. Regjeringen har styrket aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det er et godt virkemiddel for å motvirke lønnsforskjeller i samme bransje og for å gjøre arbeidsgivere mer bevisste sitt ansvar.

Når virksomheter pålegges å kartlegge lønnsforskjeller fordelt på kjønn bidrar dette til å synliggjøre forskjellene der de finnes, og vil gjøre det lettere å iverksette målrettede tiltak. Diskrimineringsnemnda ble i fjor styrket med 3 mill. kroner, blant annet for å styrke arbeidet med håndhevingen av arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. Et likestilt samfunn med muligheter for alle kommer ikke av seg selv. Sammen må vi fortsette innsatsen. Fordi gevinsten er stor, for den enkelte og for samfunnet.