Den internasjonale kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

I år opplever vi en kvinnedag med fortsatte restriksjoner på grunn av koronasmitte i samfunnet. Det siste året har vært utfordrende for mange, både sosialt, jobbmessig og økonomisk. Familier og enkeltpersoner har måttet forholde seg til stengte skoler og arbeidsplasser og restriksjoner i sosial kontakt både til hverdags og merkedager.

Til tross for restriksjoner og manglende muligheter til å møtes, har enkeltpersoner, arbeidslivet, offentlige, private og frivillige institusjoner og organisasjoner funnet digitale verktøy og løsninger for samarbeid, kursvirksomhet og arrangementer. For noen har dette vært både inspirerende, lærerikt og nyttig, for andre har det dessverre ført til at utenforskapet har blitt forsterket. Det rapporteres om bekymringsfull økning i vold og overgrep, hvor kvinner og barn er spesielt utsatt. Fredrikstad Soroptimistklubb har engasjert seg i lokale og internasjonale prosjekter for å støtte kvinners likestilling.

Vårt internasjonale arbeid

Over hele verden står kvinner overfor vold i hjemmet, ubetalte omsorgsplikter, arbeidsledighet og fattigdom. Til tross for at kvinner utgjør et flertall arbeidere i frontlinjen, er det uforholdsmessig og utilstrekkelig representasjon av kvinner i nasjonale og globale covid-19-politiske rom. UN-Womens 8. mars-tema er i år «Women in leadership: Achieving an equal future in a covis-19 world» og dette sammenfaller også med hovedtemaet for CSW65, årets kvinnekommisjon i FN: Kvinners fulle og effektive deltakelse og beslutningsprosesser i det offentlige liv, samt eliminering av vold, for å oppnå likestilling og myndiggjøring av alle kvinner og jenter.

Soroptimist International (SI) arbeider aktivt lokalt og globalt for likestilling og for å styrke kvinner og jenters muligheter til utdanning, utvikling av eget potensial og lederskap. Vi driver mentorprogrammer og lederutvikling og tilbyr utdanningsstipender. Soroptimist International og er oppmerksomme på hvordan sosial status, utdanningstilbud og samfunnets holdninger til kvinner og jenter påvirker deres muligheter til å kunne delta og være beslutningstakere i sitt eget og det offentlige liv.

SI mener videre at utdanning er nøkkelen til at jenter og kvinner skal kunne overvinne de hindre de møter for deltakelse i det offentlige liv, lederskap og medbestemmelse.

Det er ikke nødvendig å vente på at jenter og unge kvinner skal blir voksne før flere kvinner blir synlige. Alle fortjener en plass i offentligheten og kvinner hører hjemme på alle steder hvor beslutninger blir fattet. For at dette skal kunne bli en realitet, må alle stater, privat sektor, sivilsamfunn, frivillige organisasjoner og andre interessenter samarbeide og menn må inkluderes i diskusjoner.

Kun når kvinner og jenter, uansett alder, fullt og likestilt tar del i det offentlige liv, innehar lederposisjoner og blir anerkjent som nøkkelaktører på alle nivå i beslutningstagning, vil vår verden være én hvor alle har like muligheter, økonomier er mer bærekraftige og samfunn mer inkluderende og velstående. Kvinner muliggjør en bedre, rettferdig og fredelig verden.