Tusen takk for gode og betimelige spørsmål stilt av Jens O. Simensen, som selv er far til en BPA-bruker, i Fredriksstad Blad 25.11 19.

Tillit mellom innbyggerne og politikerne er et svært sentralt og viktig tema å ha fokus på. Der det er høy grad av tillit, er vi mer åpne, det gjør at det blir lettere å spørre om det er noe man ikke skjønner eller er uenig i. Da får man sjansen til å rette opp eller finne nye løsninger.

Det er gjennom dialog og samarbeid med innbyggerne vi får til det beste for mennesker som har behov for tjenester fra det offentlige. Fredrikstad Arbeiderparti mener at alle virksomhetene i Fredrikstad kommune skal jobbe etter et verdigrunnlag som er tuftet på brukermedvirkning. Det mener vi sikrer trygghet, forutsigbarhet og respekt. Medvirkning og god kommunikasjon er nøkkelen til riktige og tilpassede tjenester. Som politikere skal vi sørge for å gjøre vedtak som fremmer et miljø hvor tjenesteyter og tjenestemottaker er i tett og god dialog.

Nedenfor følger spørsmål og svar:

1: Kan det politisk aksepteres at Fredrikstad kommune bruker 20 måneder fra et vedtak fattes til det gjennomføres (og enda er det ikke gjennomført)? Er vi der at politikerne i detalj må instruere administrasjonen for hvordan et fattet vedtak skal gjennomføres?

Fredrikstad Arbeiderparti har full forståelse og er helt enig med brukerorganisasjoner i at denne saken har drøyd ut i tid. 20 måneder på en slik sak er ikke holdbart.

Men det er viktig å påpeke at alle brukere som har blitt vurdert for BPA har blitt vurdert etter standarden de alltid har blitt vurdert etter. Altså, norsk standard. De skal ikke ha opplevd å få en dårligere saksbehandling i den perioden man har ventet på konsesjonsutlysningen.

2: Om dette er akseptabelt: Kan politikerne akseptere at administrasjonen har så dårlig kapasitet at den bruker så lang tid på å sette vedtak ut i livet? Hvilke andre saker har blitt liggende? Må ikke da politikerne iverksette tiltak slik at kapasiteten økes?

Vi har ingen signaler per dags dato på andre saker i Helse- og velferdsseksjonen som har blitt liggende.

Vi har ingen signaler på at det er dårlig kapasitet i administrasjonen til Helse- og velferdsseksjonen. Det vi vet, er at det handler om, som i alle organisasjoner, at en sak vurderes til å trenge lenger saksbehandlingstid enn først antatt. Om det har vært riktig prioritering i denne saken er vi enig i bør være et naturlig element å diskutere.

3: Om nei, dette ikke er vanlig: Hvorfor har denne saken tatt så lang tid? Hvilke kompliserte saksforhold tilsier denne lange behandlingen? Kan politikerne akseptere at rådmannen nekter å iverksette et lovlig fattet vedtak – fordi hun er uenig i vedtaket?

Fredrikstad Arbeiderparti legger til grunn Rådmannens svar på hvorfor saken har tatt så lang tid. Det er beklagelig at de mange konstitueringene av ledere som har vært i organisasjonen har gjort at denne saken har tatt svært mye lenger tid enn nødvendig. Når det er sagt, så må saken være godt gjennomarbeidet til det beste for innbyggerne og kommunen før den slippes ut. 20 måneder i denne saken er, slik Arbeiderpartiet ser det, alt for lenge.

Vi vil også tilføye at på et generelt grunnlag, så kan ikke politikerne godta at politiske vedtak ikke iverksettes.

4: Vil partiene medvirke til at denne konsesjonen utlyses umiddelbart?

Ja, det vil Fredrikstad Arbeiderparti.

5: Er partiene innforstått med at denne, og andre saker er en belastning for tillitsforholdet mellom innbyggere og kommunens politiske og administrative ledelse?

Fredrikstad Arbeiderparti er usikker på hva som her menes med andre saker, men vi er enig i at BPA-saken kan være med på å svekke tillit mellom nevnte parter. Og det gjør oss vondt at far til BPA-bruker har svekket tillit til oss som politikere. Det er gjennom dialog, respekt og gjensidig tillit vi får til gode politiske prosesser. Det må vi som politikere alltid etterstrebe.

6: Fredrikstad var lenge en foregangskommune i politikk for funksjonshemmede. Nå er vi i ferd med å bli en verstingkommune. Kan byens politikere akseptere dette?

Vi er stolte over at Fredrikstad kommune er gode på tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange innbyggere ønsker nettopp å bo her på bakgrunn av det. Dette henger sammen med blant annet BPA-ordningen sammen med andre ordninger.

Fredrikstad kommune skal gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å leve livene sine på lik linje med andre innbyggere. Dette skjer gjennom:

■ Universell utforming av boliger, offentlige bygninger og offentlige plasser.
■ Bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, som hjelp til å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser.
■ Samarbeid med frivillig sektor om deltagelse på aktiviteter, sosiale møteplasser og det å skape gode lokalsamfunn.
■ Bruk av syns- og hørselskontakt.
■ Tjenestetilbud som støttekontakt, BPA, dagaktivitetstilbud osv.

■ Frisklivsarbeid. Etat Friskliv og mestring tilrettelegger tjenestetilbud, samt jobber tett med frivillige og ideelle foreninger og idrettslag i lokalsamfunnet, med tanke på inkludering og integrering. Det jobbes aktivt med tilbud og ordninger som understøtter deltakelse og inkludering for brukere med psykiske helseutfordringer, rus- og avhengighetsproblematikk, pårørende og flyktninger.

■ Det er opprettet en egen avdeling i etaten med hovedfokus på hverdagsaktivitet, integrering og inkluderingsarbeidet. De har også en avdeling som jobber med ulike kurs og aktivitetstilbud med fokus på læring og mestring. Det arbeides løpende med å utvikle tjenester basert på brukernes ønsker og behov med tanke på læring og hverdagsmestring. I dette arbeidet er inkludering og integrering i lokalsamfunnet en betydelig del. Derfor er vi opptatt av å sikre løpende og nødvendig samarbeid med lokalsamfunnet, samt tilrettelegge inkluderingsarbeidet på best mulig måte for våre brukere både individuelt og i grupper.

■ Med utgangspunkt i brukernes behov og ønsker, bistås og tilrettelegges det etter beste evne. Dette gjennom ulike aktiviteter og kurs i etatens regi, samt ulike aktivitets- og prosjektarbeid i samarbeid med frivillige og lokale foreninger. Fredrikstad kommune bruker også aktivt støttekontakttjenesten og besøksvennsordninger i inkluderingsarbeidet.

Men det er svært urovekkende å høre at Simensen mener vi nå er på vei til å bli noe annet. Fredrikstad Arbeiderparti kan i hvert fall love at vi skal lytte til disse bekymringsmeldingene. Vi har stor tro på at Råd for personer med funksjonsnedsettelse er verdt å lytte til, og at det gjennom dette rådet vil komme gode innspill på hvordan vi sammen skal distribuere fellesskapets midler til det beste for alle innbyggerne.