Stortinget behandlet omlegging av Forsvaret for perioden 2002–2005 i St.prp. nr. 45 (2000–2001) med innst. S.nr. 342. Dette omfattet blant annet nedleggelse av en rekke militære avdelinger, herunder avdelingene i Gamlebyen. Hva skulle man så gjøre med utnyttelse av ledige bygg og anlegg. Hvem skulle forvalte, administrere og ikke minst vedlikeholde disse? Det ble anført at i løpet av ti år burde det opprettes et fond underlagt kulturdepartementet med kyndig personell for å ivareta ta dette.

I forbindelse med behandlingen av ovennevnte St. prop fremmet stortingsrepresentantene Hans Røsjorde, Per Ove Width og Per Sandberg forslag om opprettelse av et fond for bevaring av festninger og andre militærhistoriske bygninger.

Stortinget gjorde den 6. juni 2001 følgende enstemmige vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen utrede ulike ordninger for organisering av eierskap og forvaltning av eiendommer, bygg og anlegg med historisk verdi. Regjeringen anmodes om at det i utredningen legges særlig vekt på å vurdere opprettelsen av et nasjonalt fond på linje med National Trust slik forvaltningen er organisert i USA og Storbritannia.»

Våre politikere, under forskjellige regjeringer, må vel snart være ferdige med vurderinger slik at man kan iverksette forvaltning av Gamlebyen etter Stortinget intensjoner.

Jeg, pensjonert offiser fra tjeneste i Gamlebyen først på 1950-tallet, tillater meg å komme med noen synspunkter:

1. Få ut Forsvarsbygg, gamle kommandanter og andre forståsegpåere som i løpet av 20 år ikke har fått til noe som helst for å bevare Gamlebyen som «Nordeuropas best bevare festningsby». Riktignok har de bygd en del urealistiske «luftslott», satt høye utleiepriser, tatt «livet av» den eldste pensjonistforening for befal i landet. Forsvaret Seniorforening Fredrikstad stiftet 11. desember 1980. Nedlagt i 2020 på grunn av dårlig tilrettelegging for drift med kontorer, møterom mm og ikke minst skyhøye leiepriser.

2. Opprett en stiftelse under Kulturdepartementet i samsvar med Stortingets forutsetninger.

3. Gjeninnfør kommandantskap og tilsett faglig dyktig personell som kan og vil forvalte, administrere, og vedlikeholde historiske bygg og anlegg i slik at videre forfall stoppes.

4. La initiativtagere, gründere, forretningsfolk og de som vil prøve seg i Gamlebyen få disponere, eie, leie bygg og anlegg på rimelige vilkår. Gjerne gratis.

5. I 2001 ble det forsøkt å opprette Fredrikstad militære samfunn med tilhold i Kommandantgården. Formålet var å etablere et felles forum for å opprettholde en levende forsvars ånd i Nedre Glomma-regionen. Forslaget ble torpedert av «luftslottbyggerne».

Forsøk igjen, still Kommandantgården til gratis disposisjon for formålet. Alle relaterte forsvarets foreninger og lag får kontorplass/møterom. Opprett også et regimentsmuseum samme sted. Ta vare på historien.

6. Stiftelsen må ha god økonomi. Kulturdepartementet må derfor få tilført antall milliarder som trengs for å løse oppdraget. Jevnfør statuetter for oljefondet.

Da jeg kom til Gamlebyen første gang, var det liv og røre i byen. Da hadde vi posthus, vinmonopol, banker og kolonialforretninger og flere andre. Best husker jeg «Kortevaren», Delikatessen, «Ja takk» og skraphandler/glassmesteren. Det er dessverre ikke mange av disse som er igjen. Det trengs derfor ny virksomhet til byen. La nye forvaltere prøve seg, stil økonomiske midler til rådighet.

Politikere, våkn opp før det er for sent.

Les også

Nedover«Bakke» i Gamlebyen